Παρασκευή 10 Αυγούστου 2012

ΜΑΛΙΑ ΚΡΗΤΗΣ: Μέτρα Προστασίας του Υγροτόπου

Ο Υγρότοπος των Μαλίων είναι ένας φυσικός υγρότοπος του Δήμου Χερσονήσου και βρίσκεται στη θέση «Ποταμός» 2,4 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του οικισμού των Μαλίων και είναι κωδικοποιημένος και καταχωρημένος με την ονομασία «Έλος Παλιάς Μάλιας» από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων. Η σπουδαιότητα του Υγροτόπου των Μαλίων και η ανάγκη προστασίας του αναδεικνύεται και σε έκθεση της WWF που έγινε το 2010 εκ μέρους του πρώην Δήμου Μαλίων. Η υλοποίηση της πράξης θα γίνει μέσω δύο υποέργων:... -«Μέτρα Προστασίας του Υγροτόπου των Μαλίων» που επιμερίζεται σε ενέργειες απομάκρυνσης απορριμμάτων και ξενικών φυτών, στην κατασκευή κατάλληλου ξύλινου κιγκλιδώματος και στην κατασκευή και τοποθέτηση τεσσάρων πινακίδων ενημέρωσης. -«Δράσεις Ανάδειξης, Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Εκπαίδευσης στον Υγρότοπο Μαλίων» που περιλαμβάνουν ενέργειες όπως έκδοση ενημερωτικού υλικού, σχεδίαση και καταχώρηση στην ιστοσελίδα του Δ. Χερσονήσου ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού με φωτογραφίες και πληροφορίες για τα είδη χλωρίδας και πανίδας καθώς και δημιουργία ηλεκτρονικού ορνιθολογικού οδηγού και τέλος τη διοργάνωση δύο εκπαιδευτικών ημερίδων με στόχο την ενημέρωση και την ανάπτυξη του δημοσίου διαλόγου για τη σπουδαιότητα του Υγροτόπου των Μαλίων και την ανάγκη προστασίας του από ανεξέλεγκτες ανθρωπογενείς παρεμβάσεις.