Δευτέρα 8 Απριλίου 2013

Πεντέλη: Κινητοποίηση "ενάντια στα φωτοβολταϊκά της Εκκλησίας"Με κεντρικό αίτημα «Ναι στο δάσος, όχι στα φωτοβολταϊκά της Εκκλησίας», η Πρωτοβουλία Κατοίκων Πεντέλης- Μελισσίων πραγματοποιήσαμε σήμερα δυμανική συγκέντρωση και πορεία προς τη Μονή Πεντέλης, όπου μας περίμεναν αστυνομικές δυνάμεις που φρουρούσαν τη Μονή.
Αί­τη­μα μας είναι να απο­τρα­πούν τα «σχέ­δια της εκ­κλη­σί­ας, η οποία με το νο­μο­σχέ­διο «Δια­μόρ­φω­ση Φι­λι­κού για τις Στρα­τη­γι­κές και Ιδιω­τι­κές Επεν­δύ­σεις Ανα­πτυ­ξια­κού Πε­ρι­βάλ­λο­ντος» που κα­τα­τί­θε­ται στη Βουλή για ψή­φι­ση αυτές ...
τις μέρες, χα­ρα­κτη­ρί­ζε­ται ως «Στρα­τη­γι­κός Επεν­δυ­τής», για εγκα­τά­στα­ση Φω­το­βολ­ταϊ­κού Πάρ­κου 300 MW σε έκτα­ση 3500 στρεμ­μά­των (ίση με την έκτα­ση της Νέας Πε­ντέ­λης) σε ανα­δα­σω­τέα έκτα­ση του Πε­ντε­λι­κού».
Πρό­κει­ται για σκάν­δα­λο νο­μι­κό, πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κό και πο­λι­τι­κό και θα πα­λέ­ψου­με όλοι μαζί για να το μα­ταιω­σου­με.
Η ση­με­ρι­νή πο­ρεία, στην οποία συμ­με­τει­χαν πε­ρι­που 200 ατομα ήταν μόνο η αρχή!

ΠΗΓΗ ΟΙΚΟΑΝΤΙΣΤΑΣΗ